شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
 

 

کاربر گرامی : هیچ یک از اطلاعات وارد شده در این وبسایت (از جمله نام، نام خانوادگی، ایمیل‌ها، شماره تلفن ، موبایل‌ها و سایر موارد) منتشر نخواهد شد و به صورت کامل نزد ما محفوظ خواهد ماند.

 

نگارنده:کارشناس سایت
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

فرم ارزیابی عملکرد کارکنان

(رسمی و غیر رسمی)

فرم ع-137 (11-93) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور


1-نام و نام خانوادگی: * 2-شماره ملی: * 3-شماره کارمندی: *
4-نام دستگاه:شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد 5-محل جغرافیایی خدمت: * 6-واحد سازمانی: *
7-شغل مورد تصدی: * 8-مدرک تحصیلی: * 9-رشته تحصیلی: *
10-عنوان پست سازمانی: * 11-اهم وظایف محوله: *
12-آیا کارمند واجد شرایط احراز شغل مورد تصدی است؟*
13-سابقه خدمت قابل قبول: * سال (تاریخ شروع و پایان قرارداد (برای کارمندان غیر رسمی):  از 1/1/1395 تا 30/12/1395)
14-آیا به خدمات کارمند در سال آینده نیاز است؟*
 
15- عوامل ارزیابی حداکثر امتیاز

امتیاز کسب شده

الف – پایبندی به ارزشهای سازمانی، اخلاقی و دینی:عالی (15- 12)***خیلی خوب (11- 8)***خوب (تا 7) 15

ب- رضایت ارباب رجوع از کارمند

(امتیاز بندهای ب-1 و ب-2 صرفاً در صورت اجرای بخشنامه شماره 195166/1900 مورخ 4/10/1381 و بر اساس نتایج فرمهای نظرسنجی که پیوست فرم قرار می گیرد، محاسبه می شود.)

ب- 1، مراجعینی که با ذکر نام کارمند از وی اعلام رضایت نموده اند.

رضایت بالای 90 درصد مراجعین (15- 10)

رضایت بالای 70 درصد مراجعین (9-0)

15
ب-2، نارضایتی مراجعین

رضایت کمتر از 70 درصد مراجعین (0 تا 9-)

رضایت کمتر از 50 درصد مراجعین (10- تا 15-)

-15

ج- رعایت نظم و انضباط اداری

(سه ردیف اول بر اساس مستندات سامانه حضور و غیاب توسط واحد منابع انسانی تکمیل می شود.)
ج- 1، حضور منظم:عالی (10- 8)***خیلی خوب (7- 5)***خوب (تا 4) 10
ج-2، تأخیر در ورود و تعجیل در خروج (به ازای هر ساعت بیش از 24 ساعت در سال، یک امتیاز منفی) -15
ج-3، غیبت (به ازای هر روز، سه امتیاز منفی) -12
ج- 4، وقت گذاری موثر در انجام وظایف محوله، علاوه بر ساعت موظف (خارج از ساعت اداری)عالی(8-10)***خیلی خوب(0- 6) 10

د- تشویق در طول دوره ارزیابی

(مستندات به پیوست فرم قرار گیرد)

د- 1، (حداکثر 5 امتیاز)

از جانب امتیاز   از جانب امتیاز
رئیس بلافصل 1 استاندار یا معاون وزیر 4
رئیس یا سرپرست بالاتر 2 وزیر یا معاون رئیس جمهور 5
مدیرکل و هم سطح آن 3    
5
د- 2، کسب عنوان کارمند نمونه در سطح دستگاه (10 امتیاز: 5 امتیاز بیشتر از سقف امتیاز تخصیص یابد.)
د- 3، دریافت تقدیرنامه یا نشان دولتی از رییس جمهور (15 امتیاز: 10 امتیاز بیشتر از سقف تخصیص یابد.)
هـ - کیفیت انجام وظایف و ارائه خدمات بر اساس ویژگیهای عمومی و اختصاصی شغل مورد تصدی (سرعت، دقت، صحت و مطلوبیت)عالی (12- 9)*** خوب (8- 5)***متوسط (تا 4) 12
و- پشتکار و جدیت در انجام امور بر اساس ویژگیهای عمومی و اختصاصی شغل مورد تصدی (مسئولیت پذیری، پیگیری امور محوله تا حصول نتیجه، میزان تعهد کارمند نسبت به انجام کامل وظایف:عالی (12- 9)*** خوب (8- 5)***متوسط (تا 4) 12
ز- افزایش معلومات و مهارتهای شغلی بواسطه گذراندن دوره­های آموزشی و مهارتی منوط به بکارگیری در انجام وظایف ز- 1، مهارت آموزی (کسب مهارت)به ازای هر مورد، حداکثر 2 امتیاز (یادگیری و استفاده از نرم افزارهای تخصصی، کسب و بکارگیری دانش فنی  در انجام امور، توسعه مهارتهای شغلی در صورتیکه فراتر از شرایط احراز شغل تحت تصدی باشد) ذکر مصادیق: * 8
ز-2، آموزش طبق نظام آموزش کارمندان دولت به ازای هر 10 ساعت آموزش، 1 امتیاز ذکر مصادیق: * 4
ح- خلاقیت و ارائه پیشنهادهای ارزنده که منجر به تغییر روش کار و بهبود نتایج شود، به ازای هر پیشنهاد اثربخش، حداکثر 3 امتیاز (موارد باید مرتبط با وظایف محوله باشند)

ذکر مصادیق :

9
ط- محکومیت به یکی از مجازاتهای ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در دوره قرارداد ط-1،محکومیت بر اساس بند «الف» قانون رسیدگی به تخلفات اداری -7
ط-2،محکومیت بر اساس بند «ب» قانون رسیدگی به تخلفات اداری -15
ط-3،محکومیت بر اساس بند «ج» قانون رسیدگی به تخلفات اداری -25
ط-4،محکومیت بر اساس بندهای «د»، «هـ»، «و» و «ز» قانون رسیدگی به تخلفات اداری -35
ی- عملکرد در عوامل اختصاصی (امتیازدهی بر اساس فرم پیوست) 20

 

16- تکمیل و تأیید اطلاعات ردیف های «ب»، «ج-1»، «ج-2»، «ج-3»، «د»، «ز-2» و «ط» فرم بر اساس مستندات، توسط واحد منابع انسانی

عنوان پست سازمانی:

نام و نام خانوادگی مدیر واحد:

تاریخ:

//

امضاء:

 

17- تکمیل و تأیید ردیف های «الف»، «ج-4»، «هـ»، «و»، «ز-1»، «ح» و «ی»  فرم توسط مدیر واحد و تأیید رییس مافوق

عنوان پست سازمانی:

نام و نام خانوادگی مدیر واحد:

تاریخ:

//

امضاء:

عنوان پست سازمانی:

نام و نام خانوادگی مدیر واحد:

تاریخ:

//

امضاء:

 

18- دستور مقام مجاز در مورد کارمندان غیر رسمی:

-با توجه به نیاز واحد مربوط  و تأیید گزینش  و عدم محکومیت بر اساس ماده 91 قانون م.خ.ک  و کسب امتیاز ........ و وجود اعتبار ، قرارداد تمدید شود.

- با توجه به عدم نیاز واحد مربوط، یا عدم تأیید گزینش، یا محکومیت بر اساس ماده 91 قانون م.خ.ک، یا کسب امتیاز ........، یا عدم وجود اعتبار، قرارداد تمدید نشود.

(حداقل امتیاز برای تمدید قرارداد 80 امتیاز است)

عنوان پست سازمانی:

نام و نام خانوادگی مدیر واحد:

تاریخ:

//

امضاء:

 

 


* کد امنیتی:

 

 
 

جهت پیگیری فرم کلیک نمایید.