كسي كه خشنودي مردم را با اين كه خشم خدا در آن است بطلبد خداوند او...
» یادآوری کلمه عبور
 
 

تجهیزات کاهنده مصرف آب

کلیات:
واحدهای مصرف کننده می توانند از طریق به کار گیری و استفاده از ابزار کاهنده، به کاهش مصرف آب مبادرت ورزند. این ابزار به طور کلی شامل وسایل کاهنده دبی جریان، کاهنده فشار، افزایش دهنده سرعت خروجی آب (اسپری کننده)، کاهنده حجم مخزن، اندازه گیر جریان، سیستم تصفیه جریان و ابزار استفاده مجدد از آب می باشد.
اندازه گیری جریان باعث ایجاد حساسیت در مصرف کننده نسبت به میزان مصرف هر فعالیت و قیمت آب متناظر با آن فعالیت می شود و در نهایت می تواند منجر به تشویق به کاهش مصرف در مصرف کننده شود. ابزارهای کنترل دبی جریان، به شکل فیزیکی باعث ایجاد مانع و محدودیت در میزان حجم جریان خروجی و قابل دسترس مصرف کننده می‌شوند. کنترل مورد نظر هم می تواند با کاهش واقعی دبی جریان و هم با افزودن هوا به آب و اشغال حجمی از آب با هوا صورت گیرد.
در سیستمهای همراه با کاهش فشار آب، میزان آب کمتری در زمان مشخص به مصرف کننده توزیع خواهد شد و در نتیجه مصرف کاهش خواهد یافت. افزودن سرعت خروج آب از دهانه خروجی، باعث ایجاد کارایی بیشتر در بعضی فعالیتها نظیر شستشوی ماشین، شستشوی توالتها و ... می شود. این امر با نصب یک کنترل کننده خروجی سطح جریان امکان پذیر می باشد. برای بعضی مناطق که از کمبود شدید آب رنج می برند، نصب یک تصفیه کننده آب جهت جلوگیری از هدر رفت آن، منطقی به نظر می رسد. البته معمولاً این گونه وسایل به جز موارد و مناطق خاص و استثنایی، قابل توصیه نیستند. همچنین در مواردی نظیر استفاده از سیفونها، کاهش حجم مفید مخزن از جمله راهکارهای صرفه جویی در مصرف آب می باشد.
ابزارهای کاهنده مصرف استانداردهایی عیناً نظیر ابزارهای عادی دارند و فقط در میزان مصرف آب تاثیر گذار هستند. در اغلب کشورهای جهان، استانداردهای خاصی در مورد شیر آلات بهداشتی ساختمانی متاسب با شرایط هر کشور تعریف شده و موجود است. در کشوری نظیر ایالات متحده، استانداردهای فوق پس از اجرا در سالیان متمادی، پس از بازنگری دچار تغییر و تحول نیز شده و همچنان سیر تکاملی خود را طی می نمایند. در کشور ایران در سال 1380، استاندارد تولید شیر آلات بهداشتی توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه شده است. استاندارد فوق شامل مجموعه اطلاعات و مشخصات فنی و آزمایشهای مختلفی از انواع درافشانها، سردوشی ها، شلنگ دوش حمام و شیرهای مخلوط اهرمی می باشد که اجرای بعضی از موارد، غیر اجباری و دسته ای دیگر نیز اجباری است که باید مورد توجه تولید کنندگان قرار گیرد. مرجع استاندارد فوق، از مجموعه استانداردهای BS می باشد. از سوی دیگر در متن فوق، رواداریهای مجاز، آزمونها و الزاماتی که در ارزیابی مشخصات مختلف درافشانها مطرح است، معرفی گردیده است. استاندارد فوق شامل موارد زیر است:
     - شیر آلات بهداشتی-مشخصات کلی درافشانها
     - شیر آلات بهداشتی-شیرهای مخلوط اهرمی مکانیکی
     - سردوش حمام
     - شلنگ دوش حمام
همچنین مصرف کنندگان خانگی می توانند مصارف بیرون از خانه خود نظیر باغبانی، شستشوی ماشین و . . . را از طریق روشهای مختلف کنترل نموده و از هدر رفت آب جلوگیری نمایند. این روشها می‌توانند بصورت فیزیکی (استفاده از ابزار) و یا به شکل طبیعی باشند. به عنوان مثال، کاشت گیاهان کم مصرف و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، به عنوان روشی طبیعی و استفاده از آب پاشها به عنوان روشی فیزیکی، می تواند باعث بهبود کارایی بهره برداری از منابع آب گردد.
                      
وسایل آب بر:
به وسایل یا تجهیزاتی که فرآیند آنها وابسته به آب بوده و مصرف کننده آن هستند تجهیزات آب بر گویند مانند ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولر آبی و غیره. در این وسایل معمولاً کاهش مصرف موکول به فرهنگ استفاده از وسیله بوده و لوازم کاهنده تاثیر چندانی در کاهش مصرف آنها ندارد مثل ماشین لباسشوئی که مصرف کمتر آن موکول به پرکردن کامل مخزن از لباس می باشد.
وسایل آب پخش:
به وسایلی که فقط آب را منتقل و پخش می نمایند وسایل آب پخش گویند مانند انواع شیرآلات، سیفون، دوش و غیره.
معیارهای ارزیابی و انتخاب کاهنده های مصرف
به طور کلی، جهت بررسی گزینه های مختلف مدیریت مصرف باید انواع تحلیلها از جمله آنالیز سود به هزینه انجام شود. آنالیز سود به هزینه شامل هزینه تولید فعلی، سطح درآمد، میزان سود آوری اجرای پروژه و مقایسه فنی، اقتصادی و اجرایی پروژه های مختلف، خصوصاً در شرایطی است که با کمبود امکانات مالی مواجه می باشیم.
همانگونه که پروژه مدیریت مصرف یک پروژه ملی است و از اجرای آن بخشهای مختلف حاکمیت در سطوح کلان و میانی و همچنین مردم منتفع می شوند، برنامه کاهش مصرف از طریق به کارگیری کاهنده ها نیز موارد فوق را شامل خواهد شد. لذا در تصمیم گیریها باید جمیع جوانب و تمام طرفهای منتفع از اجرای پروژه را مد نظر قرار داده و قیمت گذاریها، مسائل اجرایی و ... را به گونه ای در نظر گرفت که در نهایت برای تمام بخشها توجیه پذیر باشد. به عنوان مثال در مورد قیمت گذاری کاهنده ها، اگر بررسیها حکایت از آن داشت که به کارگیری کاهنده ای خاص باعث صرفه جویی خواهد شد، منطقی به نظر می رسد که قیمت آن کاهنده به گونه ای تعیین شود که مردم نیز اشتیاق کافی برای کار گیری آن داشته باشند. در این شرایط می توان با انتقال بخشی از هزینه به دولت، به تشویق بیشتر مصرف کنندگان به استفاده از کاهنده اقدام نمود. اینکه چه میزان از هزینه ها توسط مردم و چه میزان توسط دولت پرداخت شود باید به طور مستقل توسط تحلیلهای سود به هزینه برای هر بخش انجام شود. نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای دیگر نشان می دهد که خصوصیات دولت و مردم در هر منطقه متفاوت از منطقه دیگر است.
بنابراین برای هر اقدام تعیین شده در برنامه کاهش مصرف، هزینه کلی اجرا و میزان صرفه جویی‌های مورد انتظار را تخمین زده و فایده به هزینه اقدام را ارزیابی می نمایند و سپس به مقایسه هزینه‌های میزان کاهش مصرف با منافع آن می پردازند. در صورتیکه اقدام دارای توجیه اقتصادی باشد، تبدیل به عملیات اجرایی می شود و در غیر این صورت یا به طور کلی کنار گذاشته می شود، یا اصلاح می شود و یا برای مدتی به تعویق می افتد.
در مورد معیارهای ارزیابی کارایی هر یک از سیستمهای کاهنده نظیر توالتها، شیرها و سر دوشها باید پس از تایید اولیه اقتصادی و بررسی امکان سنجی اجرایی آن به سوالات اساسی زیر پاسخ داده شود.
1- قیمت گذاری مناسب کاهنده ها
همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، با توجه به اینکه مجری نهایی طرح استفاده از وسایل کاهنده مصرف، مردم می باشند، قیمت گذاری کاهنده ها باید به گونه ای انجام گیرد که استفاده از این وسایل از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. به این معنی که:
اولاً: تهیه و نصب آن امکان پذیر باشد. قیمت گذاری وسیله کاهنده به گونه ای انجام نشود که دور از دسترس اغلب طبقات جامعه باشد. در این شرایط مصرف کننده حتی اگر نسبت به خرید اینگونه وسایل توجیه هم شده باشد توان خرید و استفاده از اینگونه وسایل را ندارد. یارانه اعطایی از سوی دولت می تواند به حل این مشکل کمک نماید.
ثانیاً: قیمت گذاری به گونه ای باشد که نسبت سود به هزینه استفاده از کاهنده ها با توجه به حجم صرفه جویی، قیمت آب، دوره بازگشت و نرخ تورم، منطقی باشد و بتواند باعث تحریک و تهییج مصرف کننده نسبت به استفاده از اینگونه وسایل شود.
در شرایطی که قیمت کاهنده برای بعضی طبقات جامعه زیاد باشد، دولت به عنوان یکی از ذینفعان وارد صحنه شده و تمام و یا بخشی از هزینه های تامین اینگونه وسایل را از سوی طبقات بر عهده می گیرد. نمونه های موفق انجام اینکار به کرات از سوی سایر کشورها گزارش شده است.
2- امکان سنجی اجرایی
یکی از مسائل مهم پیش از اجرای طرح، تطبیق شرایط اجرایی طرح با شرایط عمومی منطقه است، که آیا اساساً امکان اجرای چنین طرحی با مشخصات ذکر شده وجود دارد یا خیر. در این بخش می توان به میزان موفقیت پروژه‌های مشابه (در صورت وجود)، اشاره کرد. همچنین می توان نظرات مقامات اجرایی ذیصلاح را نیز در مورد پیش بینی میزان موفقیت این پروژه لحاظ نمود.
در بسیاری از پروژه های ملی که با صرف اعتبار زیاد انجام می شوند، جهت پیشگیری از هر گونه خطای احتمالی در اجرای کامل پروژه، در ابتدا پروژه را در یک و یا چند منطقه محدود به اجرا در آورده و با بررسی ضعفها و نقاط پیش بینی نشده اقدام به اصلاح پروژه می نمایند. به این ترتیب از هدر رفت و هزینه اضافه به مقدار بسیار زیادی کاسته خواهد شد. در مورد استفاده از کاهنده ها نیز می توان با انتخاب یک و یا چندین منطقه متفاوت به بررسی مقدماتی نتایج طرح و اصلاح نواقص پرداخت.
3- راحتی استفاده و کار با دستگاه کاهنده
مهمترین مساله پس از بررسی اقتصادی کاهنده ها، سهولت استفاده و بررسی محدودیتهای احتمالی به وجود آمده در اثر به کارگیری آنها می باشد. به کارگیری دستگاههای کاهنده به طور کلی نباید باعث پدید آمدن هر گونه محدودیتی در مصرف کننده شود و مصرف کننده باید همان احساس به کارگیری از وسایل عادی را داشته باشد. البته این احساس نزد مصرف کنندگان مختلف متفاوت است که باید میانگین و متوسط آن به عنوان معیار در نظر گرفته شود.
در مجموعه پیش نویس استانداردهای مورد بررسی در یکصد و شصت وششمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلز شناسی مشتمل بر مشخصات کلی درفشانها، شیرهای مخلوط اهرمی مکانیکی، سردوش حمام و شلنگ دوش حمام علاوه بر تاکید بر مسائل مدیریت مصرف، تاکید ویژه ای بر مسائل مربوط به راحتی و کارایی استفاده از کاهنده ها شده است. وجود مشخصاتی نظیر جنس مواد به کار رفته، خصوصیات بهداشتی و شیمیایی، شرایط سطح خارجی و کیفیت پوشش، ابعاد، میزان دبی، ارزیابی شکل جت، آزمایشهایی نظیر عملکرد مکانیکی در درجه حرارتهای بالا، مقاومت در برابر فشار بالا، خصوصیات صوتی و . . . در استاندارد باعث شده است که حصول به نتایج مطلوب در آزمایشهای فوق متضمن کارایی و راحتی در حین استفاده شود. لذا لازم الاجرا شدن استاندارد فوق جهت تولید کنندگان محصولات فوق نه تنها باعث بهبود و کاهش میزان مصرف خواهد شد، بلکه نیازهای فنی حین استفاده از این دستگاهها را نیز ارضا خواهد کرد.
4- کارایی کاهنده ها
استفاده از وسایل کاهنده باید همان اثرات و فواید استفاده از وسایل معمول را داشته باشد و باعث کاهش کارایی و راندمان فعالت نشود. این وسایل حتی باید قادر به افزودن کارایی فعالیتهای روزمره در حین استفاده با آب باشند. به عوان مثال در فرهنگ ایرانی- اسلامی آب به عنوان پاک کننده انواع آلودگی از جایگاه خاصی برخوردار است، استفاده از وسایل کاهنده نباید باعث ایجاد احساس ناخوشایند در مصرف کننده شود. به عنوان مثال به کارگیری هواده ها در سر شلنگ توالت ها باعث کاهش سرعت آب، کاهش قدرت پاک کنندگی و در نتیجه کاهش کارایی استفاده از این وسیله خواهد شد. بالعکس استفاده از سرعت دهنده ها (اسپری کننده) نه تنها باعث کاهش مصرف در توالتها می شود بلکه باعث افزایش رضایت مصرف کننده نیز خواهد شد.
5- بررسی تاثیر استفاده از کاهنده ها بر زمان انجام فعالیتها
استفاده از وسایل کاهنده مصرف نباید باعث افزایش زمان استفاده از آب شود، زیرا این موضوع به شکل ناخودآگاه باعث عدم رضایت مصرف کننده می شود. حتی افزایش زمان استفاده ممکن است هدف پروژه را که همانا کاهش مصرف آب بوده، تحت الشعاع قرار داده و باعث شکست پروژه شود.
استفاده از هواده ها در شیر آشپزخانه، روشویی تاثیری در زمان انجام آبکشی ندارد. استفاده از سرعت دهنده ها باعث کاهش زمان مورد نیاز در توالتها می گردد.
6- بررسی طریقه نصب کاهنده ها
نصب وسایل کاهنده مصرف نباید بسیار سختتر از وسایل عادی بوده و به مهارت و ابزار آلات پیچیده ای نیاز داشته باشد. زیرا افزایش مهارت جهت نصب، باعث افزایش دستمزد و در نهایت افزایش هزینه های به کارگیری وسایل کاهنده می شود.
7- بررسی هزینه و نحوه تعمیرات و نگهداری کاهنده ها
کاهنده ها علاوه بر اینکه باید از طریقه نصب آسانی برخوردار باشند، باید سهولت تعمیر و یا تعویض پذیری نیز داشته باشند. علاوه بر این، هزینه تعمیرات نباید به گونه ای باشد که مصرف کننده را به سوی استفاده از وسایل عادی سوق دهد.
در مورد نحوه ارزیابی میزان کاهش مصرف پس از اجرا، روشهای گوناگونی وجود است که شایسته است مشاورین با توجه به امکانات و بودجه در دسترس، اقدام به انتخاب یکی از آنها نمایند. از جمله این روشها می توان به بررسی قبوض آب و مقایسه آن با دوره مشابه سال گذشته و بررسی و محاسبه سهم آب هر یک از اجزا نسبت به آب کل مصرفی اشاره کرد. با یافتن میزان تاثیر هر یک از اجزا در سبد مصرفی آب خانواده، می توان اقدام به شناسایی مورد پر مصرف نموده و نسبت به کاهش آن اقدامات بیشتری انجام داد.
8- بررسی تاثیر استفاده از کاهنده در کاهش مصرف
پیش از شروع پروژه، در ارتباط با به کارگیری هر یک از کاهنده ها باید از میزان تقریبی کاهش مصرف توسط کاهنده اطلاع داشت. به طوریکه بتوان در میان گزینه های مختلف با آگاهی از میزان کاهش مصرف در اثر به کارگیری کاهنده، قیمت آب، طول عمر وسیله و ... ، اقدام به انتخاب صحیح کاهنده نمود.
پس از عملیاتی شدن پروژه لازم به نظر می رسد جهت بررسی میزان موفقیت اجرای پروژه به بررسی عملی و عینی استفاده از کاهنده ها پرداخت. به این ترتیب می توان به استراتژی مشخصی در ارتباط با گسترش اجرای طرح به مناطق دیگر و یا اصلاحات احتمالی در نحوه اجرای پروژه دست پیدا کرد. بررسی عملی می تواند بسیاری از عواملی را که در بررسیهای ابتدایی نادیده گرفته شده بود، نمایان سازد. این عوامل ممکن است شامل عوامل فرهنگی (نحوه استفاده و میزان اعتقاد به بکار گیری کاهنده ها)، عوامل اقتصادی (قدرت خرید) و بسیاری عوامل دیگر شود که در مرحله تحقیق یا به درستی و یا اصلاً شناسایی نشده اند. ضمیمه ب به بررسی میزان مصرف بخشهای مختلف پیش و پس از اعمال مدیریت مصرف می پردازد.
9- بررسی طول عمر کاهنده ها
یکی از عوامل تاثیر گذار بر انتخاب کاهنده ها، طول عمر آنها می باشد. به طور کلی طول عمر بیشتر به مفهوم هزینه تعمیرات و نگهداری کمتر، آسودگی بیشتر و حفظ زمانهایی که ممکن است صرف تعویض کاهنده ها گردد. از این رو توجه به طول عمر این ابزار تاثیر اساسی در رویکرد و استقبال عامه در استفاده از این دستگاهها خواهد داشت.
طول عمر بیشتر باعث می شود دوره بازگشت سرمایه گذاری برای خرید کاهنده، درون طول عمر واقع شود و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه گردد.
از آنجایی که طول عمر هر کاهنده به شرایط استفاده، مقدار استفاده و ...دارد، از مشاوران انتظار می رود با توجه به شرایط اقلیمی، فرهنگ مصرف، کیفیت آب از نظر فیزیکی و شیمیایی و ... هر منطقه، کاهنده های پیشنهادی را به گونه‌ای انتخاب نمایند که متضمن بیشترین طول عمر باشد.
10- حفظ زیبایی ظاهری کاهنده
یکی از مسائلی که ممکن است در نگاه نخست کم اهمیت باشد، حفظ زیبایی ظاهری کاهنده است. از آنجایی که انتخاب تاسیسات داخلی منازل نظیر شیر آلات، سیفونها و سردوشها غالباً سلیقه ای انجام می شود تا بر اساس معیارهای فنی، لذا لازم است که کاهنده ها از زیبایی حداقل برابر با سایر تاسیسات عادی برخوردار باشند. با این شرایط در دایره انتخاب خریداران قرار خواهند گرفت.
11- حفظ شرایط ارگونومیک در کاهنده ها
به کارگیری کاهنده ها نباید باعث برهم خوردن شرایط ارگونومیک استفاده از تاسیسات شود. افزودن هر یک از اجزای کاهنده نباید به گونه ای باشد که مصرف کننده کودک، سالمند، مریض و ... در استفاده از تاسیسات با مشکل مواجه شود. وسایل باید به گونه ای باشند که مصرف کننده با هر شرایط فیزیکی در استفاده از اینگونه وسایل مردد نشود.
12- استفاده از مواد قابل بازگشت به طبیعت در کاهنده ها
با توجه برنامه درازمدت و همگانی استفاده از کاهنده ها، طبیعی به نظر می رسد که کاهنده هایی با میزان کمتر مواد پلاستیکی غیر قابل بازگشت به طبیعت، در اولویت قرار گیرند. به این ترتیب می توان با دور اندیشی نسبت به حفظ محیط زیست اقدام نمود.
با توجه به گزینه های مختلف کاهنده های مصرف و همچنین عوامل مختلف تاثیر گذار در انتخاب کاهنده ها، مشاورین باید جدولی نظیر آنچه در ضمیمه ج آمده است مهیا نمایند. در ابتدا باید لیستی از کاهنده های موجود که امکان به کارگیری آنها وجود دارد تهیه کرده و سپس با تقسیم بندی هر یک از عوامل موثر در انتخاب کاهنده ها به دسته های کم، متوسط و زیاد به تعیین نقش هر عامل در انتخاب و یا عدم انتخاب کاهنده بپردازند. در نهایت می توان با استفاده از جمع ساده و یا وزنی عوامل مثبت و منفی تاثیر گذار در انتخاب هر کاهنده به جمع بندی و اولویت بندی اجرای هر مورد اقدام نمود.
                     

 
نام: تبدیل روپیچ به تو پیچ
کاربرد: جهت نصب سرشیرهای توپیچ به علمک های روپیچ

نام: مفصل چرخشی 360 درجه
کاربرد: جهت شستشوی گوشه های سینک و روشویی

نام: شیر یکطرفه
کاربرد: جهت نصب روی شیرهای پیسوار که مانع عقب راندگی آب سرد یا گرم می شود

نام: تبدیل اتصال به لوله
کاربرد: جهت نصب درفشان به طور مستقیم به لوله آب


 
روشهای جلوگیری از رسوبگیری وگرفتگی لوازم کاهنده مصرف
     1.قراردادن پرلاتورها و سردوش کاهنده در داخل محلول رقیق سرکه هر دو تا سه هفته یکبار و تمیز کردن فیلتر و روزنه های خروجی آنها به کمک برس نرم
     2.تنظیم متعادل دمای مشعل پکیج حرارتی وآبگرمکن باتوجه به دمای فصول مختلف، لازم به ذکر است با افزایش شعله مشعل همزمان تشکیل رسوب و آزادسازی رسوبات باعث گرفتگی مجاری پرلاتورها و لوازم کاهنده مصرف می شود.
     3.استفاده ازروش های سختی گیری آب در تاسیسات ساختمان و حذف رسوبات موجود و جلوگیری از رسوبگذاری در دستگاهها و تجهیزات خانگی و لوازم کاهنده مصرف (پرلاتورها ، سردوشها و.........)
روش های سختی گیری
در گذشته، بازار پاکسازی آب در تاسیسات سختمانی تنها یک راه حل اصلی برای سختی آب ارائه می داد. این راه حل چیزی نبود جز سختی گیر های معمولی. اما، در سال های اخیر روش های پاکسازی جایگزین نوین نیز بطور فزاینده ای رایج گردیده اند، که جالب ترین آنها واتر کاندیشنرهای الکترومغناطیسی، آلتراسونیک و سیستم های اسمز معکوس است. در کل می توان سختی گیر ها را در 4 دسته تقسیم بندی کرد که بهترین نوع آنها در تاسیسات ساختمانی واترکاندیشنر های فیزیکی می باشد.
      الف) واتر کاندیشنر های فیزیکی
      ب) واتر کاندیشنر های شیمیایی
      ج) سختی گیر های مکانیکی
      د) فیلتر های آب

 
وسایل کاهنده قابل استفاده در توالت فرنگی
استفاده از این وسایل، قابلیت تاثیرگذاری زیادی بر حجم کل مصرف توالت دارد. در کشورهایی که استفاده از این نوع توالت معمول است، استانداردهای خاص تولید و استفاده از وسایل کاهنده برای این نوع توالتها نیز اجباری است. در کشور ما نیز با توجه به معایب زیاد استفاده از توالتهای عادی، گرایش به استفاده از توالتهای فرنگی بیش از گذشته افزایش پیدا کرده است. لذا به نظر می رسد بررسی روشها و وسایل کاهنده مصرف در این گونه توالتها نیز منجر به ایجاد نتایج مهمی در مقوله صرفه جویی مصرف آب کشور در آینده شود.
به طور کلی، وسایل کاهنده مصرف در توالتهای فرنگی که در بازار موجود می‌باشند از تکنیکهای زیر جهت کنترل و کاهش مصرف آب بهره می برند:
الف) کاهش حجم مخزن توالت
در گذشته استفاده از توالتهایی با حجم مخزن 21 لیتر معمول و متداول بوده است. به کارگیری این توالتها منجر به آلوده شدن 49140 لیتر آب شیرین جهت دفع 620 لیتر مواد جامد بدن هر نفر در طول یک سال می شود. پس از دهه 70 میلادی، با بازنگری در طراحی این گونه توالتها، توالتهایی با حجم 13 لیتر، با کارایی و قدرت پاک کنندگی قابل رقابت با توالتهای 21 لیتری، به بازار عرضه شد. به این ترتیب کاهش عظیمی در حجم آب شیرین مورد استفاده (حدود 36 درصد) و فاضلاب تولیدی به وجود آمد.

ب) استفاده از سرعت دهنده های آب خروجی بر کاسه توالت
میزان آب مورد استفاده در توالتهای کم مصرف 13 لیتری، باز هم قابل قبول نبوده و از اوسط دهه 80، توالتهایی بسیار کم حجم با استفاده از تکنولوژیهای جدیدتر به بازار عرضه شد و به تدریج در دهه 90 به عنوان استاندارد اجباری در ساختمانهای نوساز به کار رفت. حجم آب مورد استفاده در این گونه توالتها برابر 6 لیتر در هر بار استفاده می باشد. استفاده از توالتهای بسیار کم مصرف در مقایسه توالتهای 21 لیتری، باعث 73 درصد صرفه جویی در مصرف آب و تولید فاضلاب شده است. با فرض 6 بار استفاده روزانه از توالت برای هر فرد، مصرف روزانه هر نفر معادل 30 لیتر خواهد بود، که نه تنها تاثیر زیادی در میزان مصرف آب بر جای خواهد گذاشت، بلکه کاهش تولید فاضلاب را نیز به همراه خواهد داشت.
تکنولوژی مورد استفاده در توالتهای بسیار کم مصرف، استفاده از فشار هوای محبوس در راندن پر فشارتر آب به درون کاسه توالت است. به این ترتیب با استفاده از حجم کمتری از آب و با استفاده از فشار هوا می توان به همان هدف (پاکیزگی کاسه توالت) دست پیدا کرد. در این گونه توالتها محفظه مخزن، کاملاً آب بندی شده است و با فشار محیط ارتباط ندارد. پس از هر بار استفاده از مخزن، آب از طریق شلنگ آب به درون مخزن جریان می یابد. جریان ادامه خواهد داشت تا زمانی که فشار هوا و فشار آب به تعادل برسند. به این ترتیب هوای مخزن فشرده می شود و در حین شستشو به جریان آب که به شکل ثقلی جریان دارد کمک خواهد نمود. البته همانگونه که ذکر شد میزان کارایی این گونه توالتها به فشار آب بستگی دارد.

ج) استفاده از کاهنده های حجم مخزن
هر چند با به کارگیری روشهای جدید، میزان مصرف آب توالتها بسیار کاهش یافته است، ولی هنوز بخش عظیمی از توالتهای مورد استفاده، توالتهای 21و 13 لیتری می باشند که میزان زیادی از آب را به هدر می دهند. لذا روشهایی جهت کاهش حجم مخزن اینگونه توالتها پیشنهاد شده است. از جمله این روشها، استفاده از بطری پلاستیکی پرآب، استفاده از آجر و یا هر ماده حجم دهنده دیگر درون مخزن، جهت کاهش حجم مفید مخزن می باشد. در صورت استفاده از آجر درون مخزن باید توجه داشت که آجر به تدریج دچار پوسیدگی می شود و بهتر است ابتدا آنرا درون کیسه پلاستیکی قرار داد و سپس مجموعه را با هم درون مخزن توالت قرار داد. در توالتهای 13 لیتری، استفاده از مواد حجم دهنده تقریباً 13 درصد صرفه جویی به دنبال خواهد داشت.
د) استفاده از مواد آب بند
یکی از راههای کاهش حجم توالتهای بزرگ، قرار دادن سدی پلاستیکی درون مخزن است. سد پلاستیکی قطعه ای انعطاف پذیر است که مطابق شکل به بدنه مخزن تکیه داده می شود. به این ترتیب، سد از خروج حجم آبی که در پشت آن قرار دارد جلوگیری می کند و باعث صرفه جویی در میزان آب خروجی می شود. این سد باعث تقلیل حجم مخزن به میزان دلخواه خواهد شد. در توالتهای 13 لیتری استفاده از آب بند منجر به 18 درصد صرفه جویی در مصرف آب می شود.و) استفاده از سیفونهای دوحالته
در بعضی از انواع توالت، دو حالت برای تخلیه سیفون توالت در نظر گرفته شده است. استفاده از حالت (1) منجر به تخلیه نصف حجم مخزن و استفاده از حالت (2) منجر به تخلیه تمام حجم مخزن خواهد شد که مصرف کننده بر اساس نوع نیاز خود به استفاده از یکی از دو حالت فوق اقدام می نماید. حجم آب مورد استفاده در حالت (1) برابر 3 لیتر و در حالت (2) برابر 6 لیتر می باشد. این نوع سیفونها در تمام انواع توالت با فشار هوا و بدون فشار هوا کاربرد دارد. نکته قابل توجه در استفاده از این گونه توالتها این است که باید از ابتدا نصب شوند و نمی توان توالتهای موجود را به این گونه توالتها تغییر داد.

بررسی ها نشان می دهد که استفاده از این گونه توالتها باعث 30 درصد کاهش در میزان آب مورد استفاده می شود.

ه) استفاده ازسیستمهای ویژه
در مناطق با شرایط خاص، می توان از سیستمهای ویژه استفاده نمود. به عنوان مثال در مناطق بسیار خشک که قیمت و ارزش آب بسیار زیاد می باشد، می‌توان از توالتهای همراه با تصفیه استفاده نمود. در این شرایط میزان هدر رفت آب بسیار ناچیز (نزدیک به صفر) است. شکل زیر، وضعیت عمومی این سیستم را نمایش می دهد.
 
وسایل کاهنده قابل استفاده در سیفونها
اغلب سیفونهای مورد استفاده در کشور ایران از وضعیت مشابه سیفون توالت فرنگی برخوردارند. لذا بیشتر روشهایی که در بخش قبل جهت کاهش مصرف آب در توالتهای فرنگی بیان شد، می‌تواند به عنوان روشهای کاهش مصرف در سیفونها نیز مورد استفاده قرار گیرد. در کنار وجود وسایل کاهنده توصیه هایی در مورد ضرورت تعمیرات، نگهداری و نحوه استفاده از سیفونها نیز مطرح است که به نوبه خود می تواند در کاهش حجم آب مصرفی سیفونها موثر باشد. از مهمترین موارد، بررسی وجود نشت در سیفونها است. این کار را می توان با گوش کردن به صدای نشت (در صورت وجود) انجام داد. جهت بررسی وجود نشت، می توان مقداری ماده رنگی درون مخزن سیفون ریخت و پس از گذشت یک ربع، به مخزن سر زد. اگر غلظت ماده رنگی کم شده باشد، به معنای وجود نشت بوده و در غیر اینصورت، نشت وجود ندارد.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، در فهرست استانداردهای مورد بررسی در یکصد و شصت و پنجمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلز شناسی، به بررسی استانداردهای مربوط به "مخزن جهشی آب"پرداخته است. ماخذ مورد استفاده در تهیه این استاندارد، استاندارد BS می باشد. هدف از تدوین این استاندارد، ارائه مشخصات، ویژگیها و روشهای آزمون مخزن جهشی آب با ظرفیت (9-5) لیتر، با یک مسیر خروجی آب است. در این استاندارد، مخزن می تواند به صورت نصب بیرونی و یا استتار شده در محلی مناسب (داخل دیوار با امکانات قابل دسترسی به قطعات داخلی) قرار گرفته و دارای ملحقاتی شامل مدخل خروجی از کنار و یا ته مخزن، یک شناور تنظیم حجم آب برای تنظیم سطح بالا و پایین و باز و بسته نمودن اتصالات آب ورودی مخزن، یک دستگاه تخلیه آب (پمپ تخلیه) جهت تامین فشار اولیه لازم برای خروج آب، اتصالات و لوله های لازم جهت هدایت آب انبار شده داخل مخزن و اهرمهای انتقال نیرو محرک پمپ تخلیه دستگاه باشد.
 
وسایل کاهنده قابل استفاده درتوالت ایرانی
با توجه به نوع و شکل توالت ایرانی، تغییرات خاصی را نمی توان در کاهش میزان آب این وسیله به وجود آورد. تنها می‌توان به اصلاح سر شلنگ توالت پرداخت. به این ترتیب که می توان در توالتها جهت حصول به پاکیزگی بیشتر و زودتر، از افزایش دهنده سرعت (اسپری کننده) استفاده کرد. این وسایل با تنگ کردن نازل باعث خروج آب با سرعت بیشتر از سطح مقطع کمتر می شوند و لذا بر اساس سیستم توزیع آب در قطرات ریزتر طراحی شده اند. این وسایل به گونه ای طراحی شده اند که قابل اضافه نمودن به سیستمهای موجود نیز می باشند. به عنوان توصیه ای اکید، باید توجه داشت که سر نازل شلنگ توالت به هیچ عنوان از هواده ها استفاده نشود، زیرا در این صورت از کارایی نازل به شدت کاسته شده و نه تنها باعث صرفه جویی آب نخواهد شد، بلکه باعث افزایش مصرف و تولید بیشتر فاضلاب نیز می گردد. هواده ها بیشتر در مواقعی که جریان به صورت عمودی و ثقلی است، به کار می روند و کمتر جهت آب کشی و شستشوی مواد جامد مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از سرعت دهنده ها باعث کاهش مصرف بین 50 تا 90 درصد در مصرف آب خواهد شد. شکل زیر به نمایش این وسیله می پردازد.

 

فلاش تانکهای عادی در هر بار استفاده بین 20-13 لیترآب به ازائ هر تخلیه مصرف می کنند. آمار نشان می دهد حدود 20 درصد مصرف آب خانگی در توالت ها می باشد. لذا استفاده از فلاش تانک های کم مصرف به عنوان یک استاندارد ملی می تواند مطرح گردد.
در حال حاضر فلاش تانکهای دو مرحله ای کم مصرف ( 3-6 لیتری ) که نسبت به نوع پرمصرف آن بیش از 75 درصد صرفه جویی در مصرف آب دارد در دسترس می باشد. با استفاده از سرشیرهای فشاری می توان به جای تعویض کامل شیر با نوع فشاری از پرلاتورهای فشاری یا ضربه ای (عادی و زماندار) استفاده کرد.
مشخصات فنی:
     *کاربری: آشپزخانه - دستشویی
     *کاهش مصرف: 48درصد
     *جنس مواد: bronze, chrome plating, plastic(pom)
     *فشار مناسیب: 1-5kgf/cm2
     *اندازه: 15/16-27(M24x1), Male Thread
مزایای اصلی:
قطع دستی خودکار جریان آب
عدم نیاز به باز و بستن شیر آب
جلوگیری از انتقال آلودگی به واسطه تماس دست با شیر آب


 
جایگزینی شیرآلات دو محوره با شیرآلات اهرمی اولین و مهمترین اقدام در جهت کاهش مصرف در آب پخشها می باشد.

امروزه تنوع بسیار زیادی از این محصولات در بازار موجود است. نصب این شیرآلات در آشپزخانه، روشویی، سرویس بهداشتی و حمام اکید توصیه می شود و رایج ترین جایگزین شیرآلات مخلوطی کلاسیک می باشد.

 
شیرآلات الکترونیک شیرآلات الکترونیکی یکی از بهترین روشهای صرفه جویی در مصرف آب می باشد و بیشتر برای استفاده در اماکن عمومی با تعداد استفاده زیاد توصیه می شود. این در مدلهای مختلف در بازار جهت استفاده متناسب با کاربری های مختلف موجود است. اساس کار شیرآلات الکترونیکی قطع و وصل هوشمند جریان آب می باشد. امروزه تنوع مدل در این شیرآلات و میل به استفاده از آنها به طور چشمگیری افزایش یافته است. مدل های شیر الکترونیکی دیواری و شیرهای با دو چشمی از تولیدات جدید این محصولات می باشد.
1) شیر الکترونیکی کلاسیک با قابلیت اختلاط آب سرد و گرم

2) شیر الکترونیکی دیواری بدون امکان اختلاط آب و سرد و گرم

3) شیر الکترونیکی دیواری با امکان اختلاط آب و سرد و گرم

4) شیر الکترونیکی کلاسیک بدون قابلیت اختلاط آب سرد و گرم

5) شیر الکترونیکی کلاسیک بدون قابلیت اختلاط آب سرد و گرم با دو چشمی جهت برقراری جریان ثابت

6) شیر مغناطیسی لمسی

7) دوش حمام الکترونیکی

 
استفاده از دوش کم مصرف موجب:
     مصرف آب کمترتا 75 در صد
     مصرف سوخت کمتر
     حفاظت از محیط زیست
     منافع کلان اقتصادی برای کشور
     صرفه جویی در هزینه خانواده
آزمایش عملی دوش کم مصرف در سوئیس
آزمایش عملی به منظور نشان دادن کارایی اقتصادی دوش کم مصرف در 12 هتل 30 اتاقی موجب صرفه جویی های زیر طی یک سال گردیده است.
     58 میلیون لیتر آب طی یک سال
     210 هزار کیلو وات ساعت انرژی طی یک سال
    21 هزار لیتر سوخت طی یک سال

وسایل کاهنده قابل استفاده در حمام
همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، مطابق تحقیقات انجام گرفته در سایر کشورها، مصرف آب حمام بعد از توالتها دومین رتبه استفاده از آب در ساختمانهای مسکونی را دارا می باشد. حجم آب مورد استفاده در حمام، به دبی جریان خروجی از سر دوشیها و طول مدت استفاده از حمام بستگی دارد. لذا کاهش زمان استحمام و همچنین کاهش دبی خروجی از سر دوشی باید مستقلاً مد نظر قرار گیرد. در مورد کاهش زمان استحمام، باید با فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به مردم، فرهنگ استفاده از حمام را تصحیح نمود. کاهش دبی سر دوشی ها، با اصلاح عملکرد فیزیکی سر دوشی ها میسر می‌شود.
از جمله موارد مورد بررسی در فهرست استانداردهای مورد بررسی در یکصد و شصت وششمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلز شناسی، استاندارد مربوط به "سردوش حمام" و "شلنگ دوش حمام" می باشد. هدف از تدوین استاندارد سر دوشی حمام، تعیین طبقه بندی، مشخصات، مواد (خصوصیات شیمیایی و بهداشتی- شرایط سطح خارجی و کیفیت پوشش آن)، خصوصیات ابعادی، مشخصات آب بندی، مشخصات مکانیکی، مشخصات هیدرولیکی، مشخصات صوتی، روش حفظ و نگهداری، اتصال دوار، نشانه گذاری و نحوه آزمایش این خصوصیات در سر دوش حمام است. این استاندارد برای سردوشها و دوشهای دستی از هر جنس، که برای شستشو استفاده می شوند و نیز برای مجهز کردن و تکمیل شیر آلات بهداشتی در حمام ها و دوشها، قابل اعمال می باشد.
هدف از تدوین استاندارد شلنگ دوش حمام، تعیین طبقه بندی، مشخصات، مواد (خصوصیات شیمیایی، بهداشتی، شرایط سطح خارجی و کیفیت پوشش آن)، خصوصیات ابعادی، مشخصات آب بندی، مشخصات مکانیکی، مشخصات هیدرولیکی، مشخصات صوتی، روش حفظ و نگهداری، اتصال دوار، نشانه گذاری و نحوه آزمایش این خصوصیات در شلنگ دوش حمام است. کاهش دبی خروجی با نصب سردوشی های کاهنده مصرف و یا با نصب تنظیم کننده جریان درون خط انتقال آب (لوله کشی) صورت می گیرد. این استاندارد در مورد شلنگهایی که به عنوان رابط لوله کشی ساختمان و لوازم بهداشتی استفاده می شوند و یا شلنگهایی که جزیی از مدار لوله کشی به حساب می آیند (به عنوان مثال شلنگ رابط شیر ظرفشویی و مدار لوله کشی)، کاربرد ندارد. شلنگ دوش حمام باید پس از شیر قطع و وصل آب نصب شود. کاهش دبی خروجی، با نصب سردوشی های کاهنده مصرف و یا با نصب تنظیم کننده جریان درون خط انتقال آب (لوله کشی) صورت می گیرد.

استفاده از سردوشی های کاهنده مصرف مصرف
دوشهای متداول که بدون به کارگیری هر نوع کاهنده ای می باشند، در حدود 18 لیتر در دقیقه است. با احتساب 5 دقیقه برای استحمام هر نفر، در حدود 90 لیتر آب پاکیزه با هر بار دوش گرفتن به شبکه فاضلاب وارد می‌شود. به منظور کاهش مصرف، سر دوشی های جدید با هدف جایگزینی سردوشی های قدیمی و کاهش مصرف تولید شدند. در طراحی سر دوشی های کم مصرف، با محدود نمودن اریفیس خروجی، دبی جریان به 10 لیتر در دقیقه کاهش یافته است. استفاده از این نوع سر دوشی منجر به 44 درصد صرفه جویی در مصرف آب خواهد شد.

با به کار گیری تکنولوژی اسپری هوا و مخلوط نمودن آب و هوا، می توان مصرف آب سر دوشی ها را به حدود 3 تا 5/5 لیتر در دقیقه کاهش داد. استفاده از این نوع دوشها برای استحمام 5 دقیقه ای در مقایسه با دوشهای معمولی نزدیک به 70 لیتر صرفه جویی به همراه خواهد داشت. البته کاهش مصرف آب با توجه به رضایت مشتری از محصول و استفاده از آن صورت گرفته است. این موضوع را می توان در گزارشهای مکرر سازمانهای ذیربط مشاهده کرد. در اینگونه محصولات، ترکیب فشار هوا و نیروی گرانشی منجر به افزایش سرعت آب خروجی از سردوشی ها شده و به این ترتیب کارایی استفاده از سر دوشی ها افزایش می یابد. استفاده از این نوع سردوشی ها باعث کاهش 60 درصد صرفه جویی نسبت به استفاده از سردوشی های بدون کاهنده خواهد شد. همچنین نسبت به دوشهای کم مصرف 30 درصد صرفه جویی را در پی خواهد داد.
درفشان
به وسایلی که بر روی خروجی شیر نصب شده تا موجب تنظیم جت آن گردد ، اصطلاحاً درفشان اطلاق می گردد. انواع آن به صورت زیر می باشد :
درفشان های بدون مدخل ورود هوا که بدون اختلاط هوا و آب کار می کند .
درفشان های با مدخل ورود هوا ، که با اختلاط هوا و آب کار می کند .
درفشان های با مفصل کروی ، که این درفشان ها ( با و یا بدون هوادهی ) قابل نصب در یک مفصل کروی می باشد .
 
انواع درفشان از نظر نوع خروج:
1) خروجی آرام

2) خروچی اختلاط با هوا

3) خروجی اسپری (دوش) 

انواع درفشان از نظر نوع قطعه
1) درفشاده ساده

2) درفشان ضد سرقت

نمودار عملکرد هیدرولیکی درفشان طبق استاندارد ایران

سرشیرهای فشاری خودکار و غیرخودکار

این سرشیرها نسل جدید پرلاتورهای کاهنده مصرف آب می باشد که دارایمزایای زیر نسبت به مدل های معمولی است:
با نصب این سرشیرهای فشاری نیازی به باز و بسته کردن شیر آب نیست و برقراری جریان آب تنها با فشار ضامن روی آن انجام شده و قطع جریان آب نیز با فشار ضامن آن انجام می شود.


استفاده از این سرشیرها علاوه بر کاهش زمان مصرف آب، به افزایش سطح بهداشت و عدم انتقال آلودگی به واسطه تماس دست با شیر آب نیز کمک می کند.

این مدل سرشیرها کاهش مصرف آب را بین 45 تا 82 درصد خواهند داشت

نوع دیگر این سرشیرها، سرشیرهای فشاری خودکار است. این سرشیرها دارای ویژگی های زیر است:
     قایلیت قطع خودکار جریان آب
     قابلیت تنظیم مدت زمان پاشش آب
     مجهز به قفل ضد سرقت
     قابلیت نصب روی کلیه کلیه شیرآلات بهداشتی استاندارد

 
دوش استاپ
استفاده از شیر آب بس برای تنه دوشهای دو محوره دمای آب را تنظیم کنید و در زمانهای عدم نیاز به جریان آب با یک فشار ساده آب را قطع و دوباره وصل کنید. 
شیرهای پدالی :
شیرهای پدالی به دو صورت تک پدال و دو پدال در بازار موجود هستند و در صورت استفاده صحیح می توانند تا هفتاد درصد صرفه جوئی در مصرف آب به دنبال داشته باشند . این شیرها دارای دو ورودی برای آب سرد و گرم هستند و معمولاً روی ورودی آب سرد شیرجداگانه ای برای تنظیم دما قرار دارد . به این ترتیب آب سرد با گرم مخلوط میشود و آماده تحویل به مصرف کننده است . یک اهرم خاص که میتواند با بازوی فلزی یا از هر جنس محکم دیگه ای باشد ، فنری را روی سر این شیر کنترل می کند که این فنر در واقع دریچه اصلی باز و بست شیر برای جریان پیدا کردن آب است . این اهرم در کنار دیوار سرویس بهداشتی به سمت پایین نصب می شود و پدال شیر به انتهای ان وصل است . این پدال در کنار روشوئی و حتی ظرفشوئی در دسترس مصرف کننده قرار می گیرد و با هر بار فشار دادن پا روی پدال ، جریان آب برقرار می شود و به محض رها کردن پدال آب قطع میشود . چون شما از قبل دمای آب تنظیم شده نیازی به تنظیم دما در هر بار استفاده نیست و از این بابت هم در مصرف آب صرفه جوئی میشود .
از این شیر در مکان هایی مثل : بیمارستان ها ، مدارس ،مساجد و اغلب مکانهای عمومی و حتی در داخل واحد های مسکونی میشود استفاده کرد . بعلت عدم تماس دست مصرف کننده با شیر ، درست مثل شیر الکترونیکی ،استفاده از این شیرها هم رعایت اصول بهداشتی رو به دنبال دارند . همچنین با یک بار تنظیمات شیر بالای دستشویی نیازی به تنظیم در دفعات بعدی نیست . در قیاس با شیرهای الکترونیکی ، شیر پدالی نیازی به انرژی مثل برق و باطری ندارد و هزینه های جانبی ان کمتر است و شاید این موضوع بزرگترین مزیت این شیر نسبت به شیر فتوالکتریک یا شیر الکترونیکی باشد .
اما در تهیه این نوع شیرآلات باید به مواردی دقت کنید : اول اینکه پدال و اهرم شیر باید از قطعات محکم و با دوام ساخته شده باشد . دوم اینکه قابل نصب بر روی هر نوع شیر دستشویی باشد یا به عبارتی برای نصبش نیازی به تعویض شیر اصلی نباشد .

دارای سیستم جلوگیری از تداخل جریان سرد و گرم باشد. همچنین به جهت سهولت در نظافت سرویس بهداشتی ، پدالش به راحتی جمع شونده باشد . کلیه قسمتهای دستگاه باید ضد آب و مقاوم در برابر پوسیدگی و قابل شستشو باشد . فنر دستگاه که پدال به ان وصل است باید علاوه بر داشتن قابلیت ارتجاعی مناسب از پوسیدگی محفوظ باشد .
همچنین شیر به صورتی طراحی شده باشد که لوازم ان به تدریج ایجاد صدا نکند . و در نهایت شیرهایی که قطعات برنجی انها به روش فورجینگ ساخته شده در اولویت هستند .
نکته بسیار مهمی که تفاوت عملکرد این شیر ها با شیر فتوالکتریک است و میتواند باعث کاهش راندمان و اثرگذاری این شیر بشود وابستگی راندمان شیر پدالی به فرهنگ مصرف کننده است . در شیرهای فتوالکتریک قطع و وصل جریان به صورت اتوماتیک انجام میشود اما در این شیرها به هرحال قطع و وصل جریان در اختیار مصرف کنند است و چه بسا دیده شده که مصرف کننده در تمام طول مدت استفاده از شیر ، پدال را فشرده نگه داشته و جریان آب برقرار بوده که منجر به کاهش راندمان شیر میشود . آخرین نکته این که پدال شیر نباید روی کف سرویس پیچ و نصب بشود چون سوراخکاری ممکن است به آب بندی کف سرویس بهداشتی آسیب بزند.
 
روش صحیح استفاده از کولر آبی
-نصب کولر در داخل اتاقک مخصوص به اندازه حدود 3 متر مربع در داخل هر واحد مسکونی که کولر و کانال خروجی کولر از داخل همین قسمت وارد خانه می گردد به طوری که کولر هیچ ارتباط مستقیمی با بیرون ندارد و مکش هواهی کولر از طریق پنجره ای که پشت کولر نصب شده است، انجام می شود.
-اضافه کردن یک کانال و دریچه اضافی برای خروج هوای گرم از داخل فضای اتاق، این کانال در قسمت بالای هوای ورودی کولر و در بالاترین قسمت اتاق نصب شده با این هدف که جهت چرخش پروانه های هواکش موجوب خروج هوای گرم از اتاق شود.
-استفاده از کولر آبی با راندمان بالاتر مصرف آب و انرژی
-پوشاندن کولر و کانل با وسایلی چون حصیر جهت جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب

 
منبع: پرتال جامع مدیریت مصرف آب
 

 

 

نگارنده:کارشناس سایت
آخرین به روزرسانی: 1398/11/03
بازدید:2700

 

سایر سایت های شرکت

آمار سایت

  • » بازدید امروز: 1,632
  • » بازدید دیروز: 2,398
  • » کل بازدید: 1,474,619
  • » آخرین به روزرسانی: 1399/06/24 09:29:02

سال 1399

جهش تولید