پروردگارا ! تا آنگاه که مرا زنده مى‏دارى ، به آنچه داده‏ اى قانعم...
» یادآوری کلمه عبور
 
 

خانه> اساسنامه و وظایف شرکت

شماره 2722/ت 28225

  2/2/1382

وزارت نیرو

هیات وزیران در جلسه مورخ 7/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/69442 مورخ 7/12/1381 وزارت نیرو و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - اساسنامه شرکت های سهامی آب و فاضلاب روستایی استان را به شرح زیر تصویب نمود .

 


اساسنامه شرکتهای سهامی آب و فاضلاب روستایی استان

فصل اول - کلیات و سرمایه

ماده 1- نام شرکت ، شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان ... است که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود .

ماده 2- هدف شرکت ایجاد ، توسعه ، نگهداری ، بهره برداری ، بازسازی و مرمت تاسیسات مربوط به تامین انتقال ، تقسیم و توزیع آب شرب و بهداشتی ، جمع آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب روستاها می باشد .

ماده 3- مرکز اصلی شرکت ، شهر مرکز استان ... خواهد بود .

ماده 4- نوع شرکت ، سهامی (خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و مشمول ضوابط و مقررات مطرح در قوانین ذی ربط بوده و طبق اصول بازرگانی و مقررات اساسنامه و آیین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی خود اداره می شود .

ماده 5- مدت شرکت نامحدود است .

ماده 6- سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ پنج میلیون (5/000/000) ریال که به پانصد سهم ده هزار(10/000) ریالی منقسم گردیده است و تماما متعلق به شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور می باشد .

تبصره - تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط صرفا با تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام خواهد شد .                 


فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف شرکت           

ماده 7- برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه شرک با رعایت مقررات و قوانین مربوط مجاز به اقدامات زیر می باشد :

1- مطالعه و اجرای طرحهای ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به تامین ، انتقال و توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی روستاها .

2- مطالعه و اجرای طرحهای دفع بهداشتی فاضلاب روستاها (اعم از جمع آوری ، انتقال و تصفیه ) .

3- نگهداری و بهره برداری از تاسیسات مرتبط با آب آشامیدنی و بهداشتی روستاها نظیر چاهها ، آبگیرها ، تصفیه خانه ها ، مخازن ، ایستگاههای پمپاژ ، خطوط انتقال ، سیستمهای کنترل و شبکه های توزیع .

4- نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستاها نظیر خطوط انتقال ، شبکه جمع آوری و تصفیه خانه .

5- مرمت ، بازسازی و توسعه شبکه ها و تاسیسات آب آشامیدنی و تاسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستایی و حفاظت از حریم آنها .

6- تامین آب آشامیدنی در شبکه های روستایی بر اساس استانداردهای مصوب و در چارچوب برنامه ها و مصوبات وزارت نیرو.

7- بهره برداری و اداره تاسیسات مرتبط با وظایف که در اختیار شرکت گذارده می شود .

8- اخذ هر گونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی ، عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش فروش انشعاب و سایر روشهای تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی ربط .

9- خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی ، اجرایی ، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب روستایی و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات .

10- انجام تمهیدات لازم به منظور توسعه مشارکت بخش غیردولتی در امور آب و فاضلاب روستایی .

11- همکاری و اشتراک مساعی با موسسات ذی ربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی ، فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت .

12- انجام هر گونه عملیات و معاملات که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد .

تبصره - شرکت مجاز به ایجاد شرکت با سرمایه گذاری در سایر شرکتها نمی باشد .        


فصل سوم - ارکان شرکت

ماده 8- ارکان شرکت به شرح زیر می باشد :

1- مجمع عمومی

2- هیئت مدیره و مدیر عامل

3- بازرس و حسابرس

الف - مجمع عمومی

ماده 9- نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و ریاست آن به عهده معاون وزیر نیرو و رئیس هیات مدیره  شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور می باشد .

ماده 10- مجامع عمومی شرکت عبارتند از :

1- مجمع عمومی عادی

2- مجمع عمومی فوق العاده

ماده 11- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شود . یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که در دستورجلسه مجمع عمومی ذکر شده است . بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستورجلسه مجمع عمومی قید شده است .

تبصره - مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع و یا به تقاضای اکثریت اعضای مجمع با رئیس هیئت مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس مجمع می تواند تشکیل شود .

ماده 12- مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آرای کل اعضاء و در مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضاء معتبر خواهد بود . دعوت مجمع اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی قرارداد باید همراه دعوت نامه برای اعضای مجمع ارسال شود .

ماده 13- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :

1- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت .

2- رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت .

3- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت .

4- انتخاب یا عزل رئیس و اعضای هیئت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت .

5- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره .

6- تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت .

7- تصویب آیین نامه های مالی ، معاملاتی و اموال شرکت با رعایت مقررات مربوط .

8- بررسی و تائید بهای تمام شده آب مصرفی و خدمات جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب و برقراری انشعاب بر اساس گزارش بازرس قانونی و ارائه آن به وزارت نیرو .

9- بررسی و تائید نرخ و آبونمان آب مصرفی و کامزد و آبونمان جمع آوری و دفع فاضلاب روستاها و هزینه های برقرای انشعاب با در نظر گرفتن بهای تمام شده و ارائه آن به وزارت نیرو برای طی مراحل تصویب و ابلاغ تعرفه های مربوط .

10- تصویب آئین نامه استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و سایر مقررات مربوط .

11- بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف بستهای مورد نیاز و برنامه های جذب و تعدیل نیروی انسانی .

12- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین دارو و همچنین استرداد دعوی با رعایت مقررات مربوط .

13- تعیین روزنامه کثیر الانتشار به منظور درج آگهی های شرکت .

14- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و مواردی که در دستور جلسه مجمع قید شده است .

ماده 14- وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد :

1- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرک و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب .

2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب .

ب - هیئت مدیره و مدیر عامل

ماده 15- هیئت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می شوند . اعضای هیئت مدیره می باید می باید به صورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و یا یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور اشتغال داشته باشند . اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است .

ماده 16- مجمع عمومی عادی می تواند یک نفر عضو علی البدل بعنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا با هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره ( به تشخیص رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی ) غیر ممکن گردد ، عضو علی البدل جایگزین خواهد شد .

تبصره - عضو علی البدل هیئت مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می شود .

ماده 17- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق کل اعضاء اتخاذ خواهد گردید .

ماده 18- جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستورجلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد . در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رئیس هیئت مدیره الزامی نخواهد بود .

ماده 19- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید . مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره می باشد .

ماده 20- هیئت مدیره برای انجام هر گونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است .

هیئت مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر می باشد :

1- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی .

2- تائید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره برداری و توسعه تاسیسات .

3- رسیدگی و تایید بودجه سالانه ، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرک و ارائه آن به مجمع عمومی .

4- تائید آئین نامه های مالی ، معاملاتی ، اموال و استخدامی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب .

5- تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی ، فنی ، صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسناممه .

6- تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات .

7- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات ، معاملات و فعالیتهای شرکت .

8- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی .

9- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی به مجمع عمومی .

10- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان و سقف بستهای سازمانی شرکت و اعلام به مجمع عمومی .

11- هیئت مدیره موظف است صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر قانونی برای شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و همچنین به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس و حسابرس شرکت ارسال نماید .

12- بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی به مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط .

13- انتخاب مدیر عامل و پیشنهاد وی به رئیس مجمع عمومی شرکت برای صدور حکم .

14- بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی لازم برای اداره شرکت .

15- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد برای وضع ذخیره به مجمع عمومی .

16- هیئت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید .

ماده 21- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می شود . مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره کلیه امور شرک می باشد .

مدیر عامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید .

ماده 22- وظایف مدیر عامل به شرح زیر می باشد :

1- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی .

2- تهیه ، تنظیم و پیشنهاد خط مشی ، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره .

3- پیش بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی ، تحقیقاتی ، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت .

4- تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره .

5- تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذی ربط .

6- پیشنهاد آیین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره .

7- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی .

8- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط .

9- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است .

10- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت ، تعیین حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس مقررات و آئین نامه های مصوب .

ماده 23- مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق نوکیل به غیر را دارد . مدیر عامل می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید .

ماده 24- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها می باید به امضای مدیر عامل ( یا نماینده وی ) و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره ( یا نماینده منتخب هیئت مدیره ) برسد . مکاتبات اداری به امضای مدیر عامل یا نمایندگان وی خواهد رسید . کلیه چکها علاوه بر امضای افراد فوق الذکر به امضای ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید .

ماده 25- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیر عامل ، اقدامات او تا تعیین مدیر عامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت .

ج - بازرس و حسابرس

ماده 26- شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد .

تبصره 1- اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد .

تبصره 2- مجمع عمومی عادی می تواند بازرس و حسابرس علی البدل انتخاب نماید تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود ، حسب تشصیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید .

 


فصل چهارم - صورتهای مالی

ماده 27- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد .

ماده 28- صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس و حسابرس قرار داده شود .

ماده 29- شرکت مجاز خواهد بود بخشی از اعتبارات موضوع بند (3) ماده (22) اساسنامه را برای انجام خدمات معیت به شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور اختصاص دهد .

 


فصل پنجم - سایر مقررات

ماده 30- این شرکت از نظر سیاستها ، برنامه ها و فعالیتهای توسعه و بهره برداری تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد بود .

این اساسنامه به موجب نامه شماره 2767/30/82 مورخ 24/1/1382 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .

معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف

 

دانلود فایل اساسنامه

 

 

 

 

نگارنده:مدیر سایت
آخرین به روزرسانی: 1395/06/16
بازدید:12331

 

سایر سایت های شرکت

آمار سایت

  • » بازدید امروز: 1,831
  • » بازدید دیروز: 2,398
  • » کل بازدید: 1,474,818
  • » آخرین به روزرسانی: 1399/06/24 09:29:02

سال 1399

جهش تولید